Elegy on the Name “Dmitri Shostakovich”

for Solo Cello